Budaörsi Tanoda

A Budaörsi Tanoda azzal a céllal jött létre, hogy segítse azokat a tanulókat, akik számára önmagában sem a család, sem az iskola nem tud megfelelő feltételeket biztosítani a sikeres és eredményes iskolai előrehaladáshoz, a továbbtanuláshoz. Sok tanuló sikertelen az iskolában, a kudarcok lemorzsolódáshoz, alacsony iskolai végzettséghez vezetnek. E gyerekek legtöbbje szegény, hátrányos helyzetű családból érkezik, elsősorban nekik segíthet a Tanoda, de nem zárkózunk el a más társadalmi státuszú gyerekektől és a felsőoktatásban tanulóktól sem.

Mivel az iskolai követelményekhez történő alkalmazkodást a társadalmi-gazdasági háttér alapvetően meghatározza, ezért azok a gyerekek, akik hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű családból érkeznek az iskolába, sok esetben nehezen al­kalmazkodnak az iskola elvárásaihoz és sok esetben az iskola sem alkalmazkodik hozzájuk. A nehézségek jelentős része megfelelő pedagógiai, szociális támogatással, a hátrányok kompenzálását célzó fejlesztésekkel kiküszöbölhető – a Tanoda ezt kívánja elősegíteni.

A Budaörsi Tanoda, mint az inkluzív nevelés szemlélete mentén kialakított és alkalmazott extrakurrikuláris pedagógiai tevékenységek rendszere hozzájárul ahhoz, hogy az alap-, közép- és felsőfokú köznevelési intézményekben tanuló, különböző társadalmi helyzetű, kulturális hovatartozású és egyéni adottságú tanulók tanulmányaikban sikeresen haladjanak előre az iskolában és ezen keresztül megvalósuljon társadalmi mobilitásuk.

A Budaörsi Tanoda legfontosabb tevékenységi területei

 

I., A Budaörsi Tanoda működtetés és fenntartása

 

Általános iskolás, közép –és felsőfokú tanulmányokat végző gyerekek és fiatalok korrepetálása, képességfejlesztése, szinten tartása, vizsgákra való felkészítése.

 

A Tanoda 2019. januárjától – a 2018. decemberi kormányrendelet értelmében –  intézménnyé vált.

 

1., A Budaörsi Tanoda céljai és alapelvei

 

A Tanoda célja olyan tevékenységrendszer megalkotása és alkalmazása, amely hozzájárul ahhoz, hogy a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, vagy a gyermekvédelmi szakellátást otthon igénybe vevő, illetve menekült, menedékes tanulók – akik heterogén  társadalmi státusszal rendelkeznek, és Budaörsön laknak vagy tanulnak -,  az alap-, közép-  és felsőfokú intézményekben sikereket és eredményeket érjenek el. Az általános iskolába járó tanulók esetében az alapvető cél az, hogy a Tanoda segítse képességeik kibontakoztatásán keresztül iskolai előrehaladásukat annak érdekében, hogy érettségit nyújtó középiskolában, vagy a helyi mutatók alapján perspektivikus elhelyezkedési lehetőséget nyújtó szakiskolában folytathassák tanulmányaikat. A középfokú oktatási intézmény tanulói esetében szintén az iskolai előrehaladás segítése és a lemorzsolódás megakadályozása az elsődleges cél, továbbá a sikeres érettségi vizsga, a piacképes szakmai végzettség megszerzése, a felsőoktatási intézményben történő továbbtanulás elősegítése. A felsőfokú intézményekben tanuló fiatalok esetében a legfontosabb cél, hogy a tanulók sikeres szakvizsgát tegyenek és diplomát szerezzenek.

A Tanoda a felsorolt célok elérése érdekében a gyermek szükségleteire reagáló, elsősorban tanulmányi, szociális, kulturális és lelki segítséget nyújt. Ennek kerete az a „self-help” (önsegítő) szemléletű közösség, mely közösséget támogató pedagógusok, segítő szakemberek, szülők és más felnőttek segítenek. Alapvető, hogy a tanoda-program nem a tanulókat csoportosítja tantárgyak, szaktanárok köré, hanem éppen fordítva: a tanulók egyéni fejlettsége és szükségletei alapján határozza meg, hogy melyek azok a területek, ahol fejlesztésre, segítségre van szükség.

A Tanoda kiemelt célja, hogy pedagógiai eszközrendszerével hozzájáruljon a társadalmi leszakadás megakadályozásához és a társadalmi integrációhoz. A Tanoda feltételrendszerével olyan helyzetet teremt, mely érvényesíti az igazságosság és szolidaritás értékeit, valamint fókuszba helyezi az egyenlő bánásmód és a méltányosság alapelveit. 

 

A Tanoda céljai összhangban vannak a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a 2012. szeptemberétől életbe lépett, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény céljaival.

A Tanodában zajló pedagógiai munkát meghatározza az egyéni igényekre reflektáló, személyre szabott bánásmódra való törekvés, a gyermekközpontú megközelítés, a tanulók előrehaladásának nyomon követése, a gyermek, tanuló fejlődését biztosító objektív értékelés és a partneri együttműködés jellemzi.

A Tanodában való részvétel a célcsoportként megjelölt tanulók számára önkéntes, ingyenes.

 

2., A tanulók fejlesztendő kompetencia-területei

 

1., Az önálló tanulást segítő fejlesztés: hatékony, önálló tanulási képesség, kreativitás, tanulási motiváció.

2., Eszközjellegű kompetencia fejlesztése: szövegértési, szövegalkotási, matematikai, idegen nyelvi, IKT és kommunikációs képesség.

3., Személyes és szociális kompetencia fejlesztése: közösségfejlesztés, mentálhigiéné és identitás erősítése, életviteli és életpálya-építési kompetencia fejlesztése.

4., A zene, tánc, sport és művészi képességek fejlesztése, a tehetségterületek fejlesztése.

 

3., A Budaörsi Tanoda célcsoportja

 

1., A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdésének 14. pontjában meghatározottak szerint.

2., A gyermekvédelmi gondoskodás otthont nyújtó ellátási formáiban élők a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint.

3., Budaörsön tanuló vagy budaörsi lakosú gyermekek és fiatalok, akik általános, közép- és felsőoktatásban tanulnak.

4., A művészetek (képzőművészet, zene –és táncművészet) és a különféle sportok területén tehetséges gyerekek és fiatalok segítése, támogatása.

 

A tanulók kiválasztása során figyelembe kell venni az együttműködő iskolák, a gyermekjóléti szolgálat javaslatait, a szülők érdeklődését, majd előzetes felmérést kell készíteni a gyerekek és a szülők motiváltságáról és igényeiről, de végső soron a Tanoda céljainak és alapelveinek szellemisége alapján kell szabályozni a folyamatot és meghozni a döntést.

 

4., A Budaörsi Tanoda létszáma, továbbtanulás

 

A Budaörsi Tanoda létszáma: 127 fő.

 

 

5., Tanodai foglalkozások

 

A foglalkozások szervezőelve az egyes tanulók fejlesztési szükségletei és délután leköthető szabadidő-kapacitásuk. A Tanoda az alap-, közép- és felsőfokú intézmény mellett működik, a kötelező iskolai – tanórai és tanórán kívüli – tevékenységeken való részvételt nem veszélyeztethetik, nem helyettesíthetik a tanodai foglalkozások, illetve figyelembe kellene venni, hogy a Tanodába járó tanuló ne idegenedjen el az iskolától, osztálytársaitól. A pedagógusok az adott készségek, képességek fejlesztésében segítségre szoruló tanulókkal közösen alakítják ki a heti órarendet, a tanuló egyéni fejlesztési tervétől függően, amelyet a tanodai nevelési, oktatási program tanévhez illeszkedő, és a további félévek kezdetén szükséges kialakítani, amennyiben az egyéni fejlesztési terv nem igényel sűrűbb órarend változtatást. Az egyéni foglalkozások esetében a tanár és a tanuló rugalmasan megegyezhet a foglalkozások átütemezéséről, azonban ezek a változások nem eredményezhetnek a foglalkozási tervben megjelölt heti óraszámtól 10 százalékosnál nagyobb eltérést. Az aktuális heti órarendeket írásban rögzítjük.

 

6., A Budaörsi Tanoda működési időszaka, programok

 

A tanodai (tanulási, képességfejlesztési, korrepetálási) időszak az iskolai szorgalmi időszaknak megfelelően, tehát szeptember 01 – június közepéig tartott 2018. december 31-ig. 2019. január 01-től a Tanoda – a tanodarendeletnek megfelelően – egész évben nyitva van, szolgáltatást nyújt.

 

A iskolai szünetekben, de elsősorban a nyári időszakban szabadidős tevékenység veszi át a helyét a tanodás programok mellett: napközis táborok és egyéb szabadidős tevékenységek.

 

Az osztályismétlésre irányított gyermekek számára minden év július 20 – augusztus 20-ig nyári korrepetálást, vizsgára való felkészítést tartunk.  

 

II., Szabadidős, tehetségsegítő, közösségi programok  szervezése és biztosítása

 

1., Tehetségpont, tehetségfejlesztés

a., A művészetek, elsősorban a zene –és a táncművészetek, valamint a színházművészetben tehetséges gyerekek segítése és támogatása.

b., A sportban kiemelkedően tehetségesek támogatása, segítése.

c.,  Kapcsolatfelvétel és kapcsolatok tartása szakmai szervezetekkel, intézményekkel, sportági szakosztályokkal.

 

2., Szabadidős tevékenységek

a., Nyári, őszi, téli és tavaszi napközis táborok szervezése a tanodás gyerekek és fiatalok számára: képzőművészeti, sport, zenei, tánc, kézműves és szórtprogramú táborokat szervezünk.

b., Nemzetközi ifjúsági csereprogramok szervezése.

Az elmúlt években Olaszországban, Belgiumban, Angliában, Erdélyben, Szlovákiában, Franciaországban szervezett a Tanoda más európai szervezetekkel olyan gyermek –és ifjúsági programokat, ahol a témák között szerepelt: zene, tánc, egyéb művészetek, sport. Ezt a tevékenységünket folytatjuk a jövőben is.

c., Kirándulások, túrák.

d., Tánc –és zenei foglalkozások: néptáncok és népzenék, gyermekdalok, modern táncok tanulása a Tanodában.

e., ÖKO-program: városszépítő akció Budaörsön, „Ne szemetelj!” akció, környezetvédelmi vetélkedők és akciók, „Föld Napja”.

f.,  Sportrendezvények szervezése Budaörsön.

 

2/a., Megalakult a Budaörsi Tanoda Amatőr Kispályás Labdarúgó Csapata, amelynek keretében heti rendszerességgel tartunk edzéseket, focimeccseket. 

 

2/b., A Budaörsi Népzene Tanoda a Budaörsi Tanoda által létrehozott program. Minden héten 2 alkalommal vesznek részt általános iskolás gyerekek népzenei foglalkozásokon.

 

3., Közösségi élet Budaörsön

a., Képzőművészeti kiállítások szervezése a tanodás gyerekek rajzaiból és egyéb alkotásaiból.

b., Népzenei –és néptánc, modern tánc előadások.

d., Mozi-film vetítések, filmelemzés,  idegen nyelvű filmek vetítése eredeti nyelven.

e.,  Ki Mit Tud? – vetélkedő szervezése.

 

4., A Budaörsi Tanoda Önkéntes Mentorprogramja

A Tanoda megkeresi, felkutatja azokat a segíteni akaró budaörsi lakosokat, akik idejük egy részét hajlandóak hátrányos helyzetű gyerekek mentorálására, segítésére  fordítani. A mentor folyamatosan nyomon követi és segíti a gyermeket tanulásban és a tehetségterületén. Lehetőség szerint a mentor felkutatja a  gyerek számára adható, pályázható ösztöndíj-lehetőségeket, tárgyi és egyéb adományozási lehetőségeket. Segíti a családot szociális és egyéb juttatások felkutatása területeken. A mentor lehet bárki, aki elkötelezettséget érez hátrányos helyzetű gyermekek segítése irányába. A mentorok tevékenységüket önkéntes alapon, fizetés és egyéb juttatás nélkül látják el, de a Tanoda szigorú felügyelete mellett.   

 

5., Budaörsi Önkéntes Program

A Tanoda hosszú évek óta vesz részt nemzetközi és haza önkéntes programban. A nemzetközi program keretében a Magyarországi Református Egyház közreműködésével Erdélyből, Kárpátaljáról, Németországból, Franciaországból, USA-ból, Olaszországból teljesítettek önkéntes szolgálatot fiatalok. Minden önkéntes egy évig dolgozott a Tanodában. A hazai önkéntesség keretében az Illyés Gimnáziumból, budapesti egyetemekről jártak és járnak most is a Tanodába fiatalok, hogy önkéntes munka keretében segítsék a tanodás gyerekeket.

 

a., Magyarországi önkéntesek

Továbbra is nagy örömmel fogadjuk az Illyés Gimnázium és más középiskolák, egyetemek diákjait, akik önkéntes szolgálat keretében vesznek részt a Tanoda munkájában. Nagy örömünkre szolgálna, ha nem csak tanulók, hanem nyugdíjasok is részt vennének a munkában.

 

b., Nemzetközi önkéntesség

A Magyarországi Református Egyházzal továbbra is tartjuk a szakmai kapcsolatot, amelynek keretében 2015-től évente 2-3 külföldi önkéntest tudunk fogadni. Terveink szerint a Tanoda is küld önkénteseket más országokba, ahol a fiatalok az önkéntes tevékenység mellett idegen nyelvet tanulhatnak, megismerhetnek más kultúrákat, nemzetközi tapasztalatokat szerezhetnek.   

 

c., Vállalati önkéntesség

Egyre elterjedtebb Magyarországon is a vállalati önkéntesség. Ennek keretében vállalatok, gyárak, üzemek, állami intézmények látnak el különféle karitatív tevékenységet. Alapítványok, iskolák, idősek otthonát keresik fel, ahol programokat szerveznek, anyagi támogatást adnak, felújítják az épületeket. Ilyen tevékenységre ösztönözzük a budaörsi vállalatokat, intézményeket.     

 

Budaörsi Tanoda munkatársai és önkéntesei:

Munkatársak:

Dr. Bogdán Péter szakmai vezető, tanár: angol, német, eszperantó, orosz, magyar nyelv és irodalom, történelem, pedagógia, filozófia.

Szanyi Ildikó közgazdász, projektvezető

Bozsó Katalin tanár: magyar nyelv és irodalom, környezet, kémia, egészségtan, matematika, olvasás-írás-szövegértés fejlesztés

Horváth Krisztina tanár: történelem, matematika, fizika

Frank Éva tanár: magyar nyelv és irodalom, olvasás-írás-szövegértés fejlesztés

Dénes Edina művészeti vezető, egyetemi hallgató: kortárs táncok, klasszikus balett, néptáncok, zongora, ének, hangképzés

Lakatos Sarolta,  a Budaörsi Népzene Tanoda vezetője, egyetemi hallgató: ének, hangképzés, népzene, néptáncok és kortárs táncok, klasszikus balett.

 

Önkéntesek:

Feka Béla egyetemi hallgató: a Budaörsi Tanoda Labdarúgócsapat vezetője, gitár, ütőshangszerek

Bajnóczi Krisztina óvónő: fejlesztés, programszervezés

–  Kuti Petra egyetemi hallgató: ének, néptáncok, kortárs táncok

Marcinka Májer Emese: rendszergazda, külső megjelenés, design, videók, fotók, arculati szakértő, sajtó

Nagy Tímea Olga: szakmai tanácsadó

Lakatos György János: programszervezés, ütőshangszerek, gitár, sportfoglalkozások

Feka Márk: programszervezés, sportfoglalkozások

Veszeli Natália középiskolás: rajz, vizuális kultúra, programszervezés

Varga Nikoletta középiskolás: programszervezés, ének, tánc

Danyi Szilvia: programszervezés, irodai tevékenység